Fiókjaink:
Jegybanki alapkamat mértéke

 2016-05-25

 0,90

2016-04-27

1,05

2016-03-23

1,20

2015-07-22

1,35

 

Hivatalos MNB BUBOR fixingek


Online MNB alkalmazások

 


Panaszkezelés Nyomtatás E-mail
A Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet
Panaszkezelési Tájékoztatója


Tisztelt Ügyfelünk!


A Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki, és Ön a Társaság szolgáltatásaival, termékeivel maradéktalanul elégedett legyen. Időnként előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor Ön és a Társaság között véleményeltérés jelentkezik. A Társaság célja, hogy ezen eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezze.Jelen, Panaszkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentummal a Társaság segítséget kíván nyújtani abban, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, vagy ezek minőségével, Ügyintézői magatartásával, vagy bármely más témával kapcsolatban felmerült panaszát milyen módon terjesztheti elő. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy panaszkezeléssel, valamint fogyasztóvédelemmel kapcsolatban további információt talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem oldalon.


Figyelmét és együttműködését köszönjük!

Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet

 1. Panaszbejelentés módja a Társaságnál

 A Társaság az Ügyfelei által előterjesztett panaszbejelentéseket az alábbi módon fogadja el:

 • szóban:
 • a személyesen: a Társaság székhelyén minden munkanapon hétfőtől - csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13.30 óráig 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55. sz. alatt, valamint jelen Tájékoztató 4. számú mellékletében közzétett ügyfélfogadási helyein, annak nyitvatartási idejében,
  • a Társaság székhelyére címezve 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55.
  • a Társaság telefaxszámán: 0636/542-190
  • elektronikus levélben a hét minden napján 0-24 óráig, a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen fogadja
 • telefonon: a fenti ügyfélfogadási időben 0636/542-180 telefonszámon, 0-24 órában hívható panasz bejelentési telefonszám: 0621/24-24-619
 • írásban:

A panaszok bejelentése, kivizsgálása, valamint megválaszolása díjmentes!

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A panasz benyújtásakor kérjük, az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a Társaság részére:

 • név
 • lakcím (székhely), illetve levelezési cím,
 • azonosító szám (szerződésszám, hitelazonosító szám, számlaszám, bankkártya száma, stb.)
 • telefonszám
 • panasszal érintett termék/szolgáltatás
 • panasz leírása, oka és az Ön igénye
 • panasza alátámasztásához szükséges, az Ön birtokában lévő dokumentumok másolata
 • értesítés módja
 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén, érvényes meghatalmazás

  2. A panasz kivizsgálása

 A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy a jelen Tájékoztató 1. és 2. számú mellékleteiben található formanyomtatványok bármelyikének kitöltésével az Ön panaszáról a Társaság Jegyzőkönyvet (Panaszbejelentő Nyomtatvány) vesz fel.

 A Jegyzőkönyvet kitöltheti Ön, vagy kérheti a Társaság munkatársának segítségét is. A Jegyzőkönyv kitöltését követően, a Társaság átadja Önnek, annak másolati példányát.

Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ön és a Társaság közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, melyet 5 (öt) évig megőrizzük. Kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen - kérésének megfelelően - huszonöt napon belül rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

 Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság az adott helyzetben elvárható módon eljárva biztosítja, az Ön által indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül, az ügyintéző élőhangos bejelentkezését.

 Az Ön által előterjesztett panasz ezt követően átadásra kerül a Társaság panaszkezeléssel foglalkozó szakterületének, amely az indokolással ellátott, teljes körű válaszát, vagy megoldási javaslatát a lehető leggyorsabban, legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül, megküldi Önnek.

 Ügyintézőink az Ön erre irányuló kérdése esetén, tájékoztatást nyújtanak arról, hogy panaszának kivizsgálása milyen szakaszban van.

 Amennyiben Ön meghatalmazott útján kívánja benyújtani panaszát, erre is lehetősége nyílik, ez esetben javasoljuk, hogy a jelen Tájékoztató 3. számú mellékletében található nyomtatványt használja. (Amennyiben nem a Társaság által megadott nyomtatványt használja, kérjük, ügyeljen arra, hogy a meghatalmazás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek eleget tegyen. Ehhez mintául szolgálhat a jelen Tájékoztató 3. számú mellékletében található nyomtatvány.)

 Telefonon előterjesztett panaszok esetén, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása telefonon nem lehetséges, vagy Ön nem ért egyet a válasszal, a Társaság munkatársa a panaszról Jegyzőkönyvet vesz fel. A telefonon közölt szóbeli panaszról felvett Jegyzőkönyv 1 (egy) darab másolati példányát a Társaság a válaszadással egy időben megküldi az Ön részére.

 Írásos panaszát Ön előterjesztheti:

 • Ön által megírt levélként,
 • a Társaság Panaszbejelentő Nyomtatványán (Jegyzőkönyv) (1. számú melléklet),
 • a Felügyelet által közzétett formanyomtatványon (2. számú melléklet).

 Írásos panaszát elektronikus levélben is eljuttathatja a Társaság részére, a fent jelölt módon:

 • Ön által megírt levélként,
 • a Társaság Panaszbejelentő Nyomtatványán (Jegyzőkönyv) (1. számú melléklet) annak elektronikus úton történő megküldésével,
 • a Felügyelet által közzétett formanyomtatványon (2. számú melléklet) annak elektronikus úton történő megküldésével.

 Tájékoztatjuk Önt, hogy elektronikus levélben kizárólag akkor áll módjában a Társaságnak megválaszolni az Ön panaszát, amennyiben az általános információval megválaszolható, illetve amennyiben Ön kifejezetten kéri (írásban, e-mailben, illetve telefonon a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt telefonszámok bármelyikén), hogy a Társaság panaszát elektronikusan válaszolja meg az Ön által megadott email címre. Ennek hiányában a Társaság válaszát postai úton küldi meg Önnek.

3. A panaszok megválaszolása

 A Társaság az Ön által előterjesztett panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott válaszlevelét a panasz közlését követő 30 (azaz harminc) naptári napon belül megküldi az Ön részére.

 Amennyiben a válaszadási határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, a válaszlevél megküldésének határideje a munkaszüneti napot megelőző munkanap.

  4. A panaszok nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Társaság nyilvántartást vezet.

 A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panaszra adott válaszlevél postára adásának (kiküldésének) dátumát.

 5. Jogorvoslati lehetőségek a panaszkezelési eljárásban

Amennyiben az Ön által előterjesztett panaszt a Társaság elutasítja, a Társaság az Ön számára megküldött válaszlevélben tájékoztatja Önt a panasza szerinti, alábbi jogorvoslati lehetőségekről.

 Amennyiben panasza fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ellen irányult, jogorvoslatért fordulhat:

Amennyiben a panasza a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogorvoslatért fordulhat:

 • Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172,
  telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
  ), illetve
 • bírósághoz.

 A panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi határidő eredménytelen eltelte esetén, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank eljárását kezdeményezheti.

 A Társaság az elutasított panaszbeadványra adott válaszlevélben köteles tájékoztatni Önt arról, hogy tett-e általános alávetési nyilatkozatot, amellyel a Pénzügyi Békéltető Testület által hozott határozatot magára nézve kötelezőnek és végrehajthatónak fogadta el. A válaszlevelében meg kell adnia a Magyar Nemzeti Bank illetve a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét, telefonszámát, valamint a testületi, illetve fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványok:

 elektronikus elérhetőségét,

(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok )

 • ügyfélszolgálati elérhetőségét. (E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ;
  Telefon: 06-80-203-776; Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)

 Amennyiben a Társaság az Ön panaszbeadványát elutasította, vagy amennyiben a Társaság a
30 naptári napos válaszadási határidőn belül nem küld Önnek választ, úgy Ön a Társaság alábbi elérhetőségein kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelmi nyomtatványt a Társaság haladéktalanul, elektronikusan, vagy postai úton, díjmentesen küldje meg az Ön részére:

 • telefonszám: 0636/542-180
 • e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 • postai cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55.

 Fogyasztónak nem minősülő ügyfeleink a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhatnak.

 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti az, aki a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. A pénzügyi békéltetés, mint alternatív vitarendezési fórum tipikusan a magánszemélyek fogyasztóvédelmi jogintézménye.

 6. Közzététel

 A Társaság a Panaszkezelési Tájékoztatót az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és amennyiben azzal rendelkezik, honlapján www.fuzestakarek.hu is közzéteszi.

7. Adatvédelem, panaszkezeléssel kapcsolatos megőrzési határidők

 Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a panaszt benyújtó ügyfelei adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által, a panaszkezelési eljárás során közölt személyes adatokat a Társaság kizárólag a panasz ügyintézésével kapcsolatosan kezeli.

 Az Ön által előterjesztett panasszal kapcsolatos írásbeli dokumentumokat (a panaszt és az arra adott választ, valamint a vizsgálattal kapcsolatban keletkezett dokumentumokat) a Társaság 5 évig őrzi meg. A telefonon közölt szóbeli panaszról készült hangfelvételt a Társaság öt évig őrzi meg.
Panaszkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletPanaszkezelési tájékoztató 1. sz. melléklet
Panaszkezelési tájékoztató 2. sz. mellékletPanaszkezelési tájékoztató 2. sz. melléklet
Panaszkezelési tájékoztató 3. sz. mellékletPanaszkezelési tájékoztató 3. sz. melléklet
Panaszkezelési tájékoztató 4. sz. mellékletPanaszkezelési tájékoztató 4. sz. melléklet
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési tájékoztató
TakarékBank Zrt. Panaszkezelési TájékoztatóPanaszkezelési tájékoztató